ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම ආසාදිතයන් ජා ඇළින් (76) . කොළඹ ආසාදිතයන් (298) යි

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම ගණන 298 ක්.
කොළඹ මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයෙන් 41 ක් , මට්ටක්කුලියෙන් 32 ක්,වැල්ලම්පිටියෙන් 15 ක්, ගොතටුවෙන් 11ක් , බොරැල්ල,අවිස්සාවේල්ල,හා හෝමාගමින් 10 බැගින් හා මොරටුවෙන් ආසාදිතයන් 9ක් වාර්තා වුණා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් ගණන 255 යි.
ජැ ඇළින් 76 ක් හා ගම්පහින් 23ක්ද ඊට ඇතුලත්.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 81 ක්, කුරුණෑගලින් ආසාදිතයන් 72 ක්, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 71 ක් බැගින් වාර්තා වුණා.
රත්නපුරයේ ආසාදිතයන් ගණන 32 ක්.

පුවත යවන්න