ගම්පහට මන්ත්‍රී ධුරයක් වැඩිවේ / යාපනයට එකක් අඩු වෙයි

2020 වසරේ ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයට අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට දැනට තිබෙන සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩිපුර මන්ත්‍රී ධුරයක් හිමිව තිබෙනවා.

එමෙන්ම යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට මන්ත්‍රී ධූරයක් අඩු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට හිමි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර සංඛ්‍යාව 18 සිට 19 දක්වා වැඩි වී ඇති අතර යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට හිමි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර සංඛ්‍යාව 07 සිට 06 දක්වා අඩු වී තිබෙනවා.

ජන්ද දායකයන්ගේ ප්‍රතිශතය අනුව සිදුකරන සංශෝධනය අනුව මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න