ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය   

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

855,870

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ59.28%
59.28% Complete
Generic placeholder image

494,671

සජිත් ප්‍රේමදාස34.26%
34.26% Complete
Generic placeholder image

61,760

අනුර කුමාර දිසානායක4.28%
4.28% Complete
Generic placeholder image

11,272

මහේෂ් සේනානායක0.78%
0.78% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 1,443,800
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 15,751
මුළු ඡන්ද විමසී 1,459,551
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 1,751,892

ගම්පහ ආසන ප්‍රතිපල

 ජා ඇළ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 71,690 58.76%
සජිත් ප්‍රේමදාස 41,649 34.14%
අනුර කුමාර දිසානායක 5,556 4.55%
මහේෂ් සේනානායක 1,527 1.25%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 121,997
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,625
මුළු ඡන්ද විමසී 123,622
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 153,164


 ගම්පහ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 84,507 67.31%
සජිත් ප්‍රේමදාස 31,984 25.48%
අනුර කුමාර දිසානායක 6,256 4.98%
මහේෂ් සේනානායක 932 0.74%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 125,547
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,191
මුළු ඡන්ද විමසී 126,738
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 151,418


 මහර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 83,989 64.43%
සජිත් ප්‍රේමදාස 38,407 29.46%
අනුර කුමාර දිසානායක 5,547 4.26%
මහේෂ් සේනානායක 804 0.62%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 130,350
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,166
මුළු ඡන්ද විමසී 131,516
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 156,924


 වත්තල
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 49,463 47.72%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 48,214 46.51%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,428 3.31%
මහේෂ් සේනානායක 899 0.87%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 103,662
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,418
මුළු ඡන්ද විමසී 105,080
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 129,912


 අත්තනගල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 66,850 58.98%
සජිත් ප්‍රේමදාස 39,548 34.89%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,829 4.26%
මහේෂ් සේනානායක 503 0.44%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 113,348
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 960
මුළු ඡන්ද විමසී 114,308
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 135,618


 මිනුවන්ගොඩ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 69,978 61.03%
සජිත් ප්‍රේමදාස 37,212 32.45%
අනුර කුමාර දිසානායක 5,259 4.59%
මහේෂ් සේනානායක 646 0.56%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 114,666
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,123
මුළු ඡන්ද විමසී 115,789
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 137,067


 බියගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 68,145 63.13%
සජිත් ප්‍රේමදාස 33,715 31.24%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,188 3.88%
මහේෂ් සේනානායක 646 0.60%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 107,938
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 902
මුළු ඡන්ද විමසී 108,840
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 128,417


 කැලණිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 43,668 57.57%
සජිත් ප්‍රේමදාස 27,521 36.28%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,134 4.13%
මහේෂ් සේනානායක 589 0.78%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 75,855
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 899
මුළු ඡන්ද විමසී 76,754
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 93,979


 දොම්පේ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 67,754 66.92%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,629 28.28%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,070 3.03%
මහේෂ් සේනානායක 341 0.34%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 101,251
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 684
මුළු ඡන්ද විමසී 101,935
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 117,950


 මීරිගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 61,478 59.53%
සජිත් ප්‍රේමදාස 35,184 34.07%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,720 4.57%
මහේෂ් සේනානායක 365 0.35%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 103,279
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 981
මුළු ඡන්ද විමසී 104,260
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 124,599


 දිවුලපිටිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 55,371 59.93%
සජිත් ප්‍රේමදාස 32,149 34.80%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,117 3.37%
මහේෂ් සේනානායක 399 0.43%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 92,392
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 780
මුළු ඡන්ද විමසී 93,172
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 110,231


 කටාන
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 71,565 58.10%
සජිත් ප්‍රේමදාස 43,053 34.95%
අනුර කුමාර දිසානායක 5,343 4.34%
මහේෂ් සේනානායක 1,375 1.12%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 123,180
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,786
මුළු ඡන්ද විමසී 124,966
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 153,448


 මීගමුව
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 44,032 53.03%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 31,743 38.23%
අනුර කුමාර දිසානායක 4,132 4.98%
මහේෂ් සේනානායක 1,546 1.86%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 83,039
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 1,430
මුළු ඡන්ද විමසී 84,469
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 110,551


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 30,918 65.37%
සජිත් ප්‍රේමදාස 12,125 25.64%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,181 6.73%
මහේෂ් සේනානායක 700 1.48%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 47,296
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 806
මුළු ඡන්ද විමසී 48,102
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 48,614