ගම්බිම් බලාගිය ජනතාවට ආපසු පැමිණීමට විශේෂ ප්‍රවාහන සේවා(VIDEO)

අලුත් අවුරුද්දට ගම්බිම් බලාගිය ජනතාවට ආපසු කොළඹ පැමිණීමට අවශ්‍ය බස්රථ සේවා  ලබන 21 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට  ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න