ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය     

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

466,148

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ64.26%
64.26% Complete
Generic placeholder image

217,401

සජිත් ප්‍රේමදාස29.97%
29.97% Complete
Generic placeholder image

27,006

අනුර කුමාර දිසානායක3.72%
3.72% Complete
Generic placeholder image

2,542

මහේෂ් සේනානායක0.35%
0.35% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 725,358
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 5,878
මුළු ඡන්ද විමසී 731,236
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 858,749

ගාල්ල ආසන ප්‍රතිපල

 බද්දේගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 51,698 63.56%
සජිත් ප්‍රේමදාස 24,945 30.67%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,811 3.46%
මහේෂ් සේනානායක 238 0.29%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 81,334
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 657
මුළු ඡන්ද විමසී 81,991
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 95,503


 හිනිඳුම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 54,299 62.66%
සජිත් ප්‍රේමදාස 28,046 32.37%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,479 2.86%
අජන්තා පෙරේරා 209 0.24%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 86,651
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 624
මුළු ඡන්ද විමසී 87,275
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 100,295


 කරන්දෙණිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 42,664 70.29%
සජිත් ප්‍රේමදාස 14,437 23.79%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,199 3.62%
අජන්තා පෙරේරා 177 0.29%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 60,693
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 415
මුළු ඡන්ද විමසී 61,108
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 73,981


 බළපිටිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 28,185 66.07%
සජිත් ප්‍රේමදාස 12,567 29.46%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,127 2.64%
මහේෂ් සේනානායක 112 0.26%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 42,658
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 306
මුළු ඡන්ද විමසී 42,964
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 52,844


 අක්මීමණ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 51,418 63.58%
සජිත් ප්‍රේමදාස 24,117 29.82%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,745 4.63%
මහේෂ් සේනානායක 340 0.42%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 80,875
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 605
මුළු ඡන්ද විමසී 81,480
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 95,614


 රත්ගම
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 42,756 67.92%
සජිත් ප්‍රේමදාස 17,062 27.11%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,896 3.01%
මහේෂ් සේනානායක 176 0.28%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 62,947
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 581
මුළු ඡන්ද විමසී 63,528
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 76,853


 බෙන්තර ඇල්පිටිය
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 49,734 66.70%
සජිත් ප්‍රේමදාස 20,606 27.63%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,511 3.37%
අජන්තා පෙරේරා 222 0.30%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 74,566
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 499
මුළු ඡන්ද විමසී 75,065
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 88,427


 ගාල්ල
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 31,248 46.89%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 31,108 46.68%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,044 4.57%
මහේෂ් සේනානායක 424 0.64%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 66,638
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 673
මුළු ඡන්ද විමසී 67,311
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 80,618


 හබරාදුව
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 47,659 69.40%
සජිත් ප්‍රේමදාස 17,487 25.46%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,264 3.30%
මහේෂ් සේනානායක 197 0.29%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 68,675
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 600
මුළු ඡන්ද විමසී 69,275
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 81,062


 අම්බලන්ගොඩ
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 41,528 65.78%
සජිත් ප්‍රේමදාස 17,793 28.19%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,480 3.93%
මහේෂ් සේනානායක 234 0.37%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 63,129
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 525
මුළු ඡන්ද විමසී 63,654
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 75,507


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 25,099 67.48%
සජිත් ප්‍රේමදාස 9,093 24.45%
අනුර කුමාර දිසානායක 2,450 6.59%
මහේෂ් සේනානායක 301 0.81%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 37,192
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 393
මුළු ඡන්ද විමසී 37,585
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 38,045