ගෑස් අනතුරු අවම කරගන්න ජනතාවට උපදෙස් මාලාවක්

ගෑස් සිලින්ඩර් ආශ්‍රිතව වාර්තා වන සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යනය කිරීමේදී ගෑස් සිලින්ඩරයක පිපිරිමක් වාර්ථා වී නොමැති බැවින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා ගත යුතු ක්ෂණික පියවරයන් කිහිපයක් දැනුම් දී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න