ගෑස් අනතුරු සඳහා වන්දි / රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න(Audio)

ගෑස් පිපිරීම් හේතුවෙන් සිදුවූ අලාභහානි වෙනුවෙන් වන්දි ලබාදීමට රජය කැපවී කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පවසනවා.

පුවත යවන්න