ගිනිගත් නැවෙන් ධීවර ක්ෂේත්‍රයටත් වන්දියක්

X-Press Pearl නෞකාව ගිනි ගැනීමෙන් මෙරට ධීවර ක්ෂේත්‍රයට වූ හානියට අතුරු වන්දියක් ගෙවීමට නෞකාවේ රක්ෂණ සමාගම එකඟ වී තිබෙනවා.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ, අතුරු වන්දිය ලෙස රුපියල් මිලියන 715 ක වන්දි ගෙවීමට එම සමාගම එකඟ වී ඇති  බවයි.

පුවත යවන්න