ගිනිගත් නැවේ ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය දිස්ත්‍රික් 5ක වෙරළ තීරවලින්

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් මුහුදට වැටුණු ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය දිස්ත්‍රික්ක 5 ක වෙරළ තීරයෙන් එක් රැස් කළ බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසනවා.

එහි සභාපති එස්. අමරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, වැඩිම ප්‍රමාණයක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් සොයාගෙන ඇති බවයි.

මුහුදු ජලයේ සාම්පල් ලබාගෙන එහි සංඝටකවල කිසියම් වෙනස් වීමක් සිදුව ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන බව ද සභාපතිවරයා සඳහන් කළේ.

පුවත යවන්න