ගියොත් යළි ඒම විශ්වාස නැති අද්භූත වනාන්තරය

ලොව පුරා විවිධ අබිරහස් ස්ථාන පවතිනවා. ඒ අතරට ඇතුලත් වන මාරාන්තික වනාන්තර කලාපයක් ලෙසයි හොයියා බාචු වනාන්තරය සැලකෙන්නේ.මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.