ගිලුණු නැවේ හානි තක්සේරුවට කමිටු 5ක්

“එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්” නෞකා අනතුරින් සිදුවූ අලාභය තක්සේරු කිරීම සඳහා අනු කමිටු 05ක් පත්කර ඇතැයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර සිටියේ, ක්ෂේත්‍ර 5ක් යටතේ එම අනු කමිටු පත්කළ බවයි.

*රක්ෂණ අනු කමිටුව
*නෛතික අනු කමිටුව
*ධීවර අනු කමිටුව
*පාරිසරික අනු කමිටුව
*ආර්ථික අනු කමිටුව

මේ අතර, “එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්” නෞකා අනතුරින් සිදුවූ හානිය තක්සේරු කිරීම සඳහා පත්කළ අනු කමිටු වෙත ජුලි මස 02 වනදා දක්වා තොරතුරු ලබාදිය හැකි බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සදහන් කළා.

අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ, ඒ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ආයතන සහ සංවිධාන අදාළ ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු එම කමිටු වෙත ලබාදිය හැකි බවයි.

අදාළ තොරතුරු 011 2 445 447 දරණ ෆැක්ස් අංකයට හෝ reforms@moi.gov.lk  යන විද්‍යුත් තෑපැල වෙත යොමු කළ හැකියි.

පුවත යවන්න