ගුගල් ලූන් ව්‍යාපෘතියට වැරදුණු තැන හෙළිකරයි

ලෝකයට අවම මිලට අන්තර්ජාලය ලබාදීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ ගුගල් ලූන් ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවීමට හේතුව ගුගල් සමාගම විසින් අනාවරණ කර තිබෙනවා.
ගුගල් හි මව් සමාගම වන ඇල්ෆබට් හී පී ප්‍රධානියා ඩේලි මේල්වෙත අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර තිබුණේ එය සාර්ථක තාක්ෂණයක් විය හැකිව තිබුණද, වාණිජ වශයෙන් සාර්ථක නොවන බව තහවුරු වීම සමඟ එම ව්‍යාපෘතිය අත්හිටවූ බවයි.
ඒ අනුව ගුගල් ලූන් ආදායම් ඉපයීම අතින් අසාර්ථක හා පිරිවැය ඉහළ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස නම් කර තිබෙනවා.
මෙම බැලුන් අත්හදා බැලීම් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණේ අමෙරිකාව, ශ්‍රී ලංකාව,කෙන්යාව හා ඇමසන් වැසි වන්නාතරය ආශ්‍රිතවයි.
මෙම එක් බැලුමනයක ආධාරයෙන් වර්ග සැලසුම් 780ක කලාපයකට අධිවේගී අන්තර්ජාලය ලබාදීමටයි සැලසුම් කර තිබුණේ.
ඒ සදහා භාවිත කළ කාබන් ෆයිබර් වෙනුවෙන් අදික පිරිවැයක් දරා තිබූ අතර එමගින් ඉපයීමට හැකි ආදායම ප්‍රමාණාත්මක වශයෙන් අවම බව හදුනාගෙන තිබුණා.
මෙම බැලුන් මගින් අන්රජ්ලාය සැපයීමට අවශය අනෙක් මූලික පහසුකම්වල පිරිවැයද එය ඉවත දැමීමට මුල්වී තිබුණා.
වසර කිහිපයකට පෙර ලංකාවේ මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළද එම අත්හදා බැලීම් සියල්ල අසාර්ථක වූ බවටයි වාර්තා වුණේ . – අමල් අල්මේදා

පුවත යවන්න