ගුරු – විදුහල්පති ගැටළුවලට 21 ට පෙර විසදුම් ඉල්ලයි

ඔක්තෝබර් 21 වනදා පාසල් ආරම්භ කිරීමට පෙර ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාවය පිළිබඳ ගැටලුව සියලුදෙනා සාකච්ඡා කර අවසන් කළ යුතු බව ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ, ලේකම්, මහින්ද ජයසිංහ මහතා පවසනවා.

“21 පාසල් ආරම්භ කරන්න කලින් මේක අවසන් කරමු අපි. තව දවස් 7ක් තියෙනවා. කල් තියෙනවා අපිට. ඊයේ අපි පැය 3ක් ගත්තා. පැය 3ක් නෙමෙයි දවසක් හරි සාකච්ඡා කරලා අපි එකඟතාවයකට එමු. අපි ඒකට ඕනෑම මොහොතක සුදානම්. ඒ වගේම අපි කියනවා 21 වනදා රටේ තත්ත්වය යහපත් නම් විශේෂයෙන් ම ප්‍රාථමික පන්ති ආරම්භ කරන්න. ප්‍රාථමික අංශ දරුවන් කියන්නේ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේද පිළිබඳව හොඳ අදහසක් තියෙන අය නෙමෙයි. ඉහළ පන්ති ආරම්භ කරන්න පුළුවන් ඊට වඩා. ඒ නිසා සියලු පන්ති අපි පටන්ගමු. සියලු පාසල්, සියලු පන්ති අපි පටන් ගමු. අපි ලෑස්තියි ඒකට සහයෝගය දෙන්න. හැබැයි ඊට පෙර ප්‍රශ්නේ විසඳමු.”

පුවත යවන්න