ගුරු ස්ථාන මාරු ගැටලු විමසීමට දුරකතන අංකයක්

ගුරු ස්ථාන මාරු ඒකකයට ගුරුවරුන් කැදවීම අත්හිටුවීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිඛෙනවා.

ඒ අනුව ගුරු ස්ථාන මාරු පිිළිබද ගැටුළුවලට අදාළ විමසීම් සිදුකිරීමට දුරකතන අංක දෙකක් හදුන්වාදීමටයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන ඇත්තේ.

එම දුරකතන අංක පහතින් දැක්වේ.

011-2784434 / 011-2785141

පුවත යවන්න