චීනයේ උපත් අනුපාතය ඉහළ දැමීමට නව ව්‍යාපෘතියක්

චීනයේ උපත් අනුපාතය ඉහළ දැමීමට නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

චීනයේ නගර 20ක් පමණ ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙම නියමු ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්කම කිරීමටයි රජය තීරණ කර ඇත්තේ.

එම ව්‍යාපෘතිය හරහා විවාහ හා දරු උපත් නව යුගයට ගැලපෙන ලෙස සිදු කිරීම මෙන්ම දරුවන්ට ගැලපෙන මිත්‍රශීලි සමාජ වටපිටාවක් ගොඩ නැගීම සිදු කෙරෙනවා.

චීනයේ පවුල් සැලසුම් සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ කාන්තාවන් විවාහ වීමට හා දරුවන් බිහි කිරීමට උනන්දු කිරීමක් මේ හරහා සිදු කරන බවයි.

නිසි වයසේ දී විවාහ දිවියට පිවිසීම දරුවන්ගේ වගකීම් මව සහ පියා අතර බෙදා ගැනීම යල්පැන ගිය සංස්කෘතික ක්‍රියා පිළිවෙත් ඉවත් කර අඩු වියදම් ක්‍රමවේද හරහා විවාහ උත්සව පැවැත්වීම දරුවන් දෙදෙනෙකු සිටින පවුල් වලට තුන්වන දරුවා බිහි කිරීමට උන්නදු කිරීම ඇතුළු කරුණු රැසක් නව ව්‍යාපෘතිය හරහා සලකා බැලෙනවා.

පුවත යවන්න