චීන සමාගමකින් කාබනික පොහොර ගැනීම අත්හිටුවයි

හානිකර බැක්ටීරියා සහිත කාබනික පොහොර සාම්පල මෙරටට එවූ චීන සමාගමෙන් කාබනික පොහොර ලබා නොගැනීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.
මෙම සමාගම හරහා එවූ සාම්පල දෙකක හානිකර බැක්ටීරියා පවතින බව මෙරට දී සිදුකළ පරීක්ෂණ මගින් අනාවරණ වී තිබුණා.
මෙම පොහොරවල බැක්ටීරියා පසට එක්වුවහෙත් හානිකර මට්ටමේ ප්‍රතිඵළ වාර්තාවිය හැකි බවයි විශේෂඥයන් පෙන්වා දී තිබුණේ.

පුවත යවන්න