ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට

ජනාධිපති ‍ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයට සහභාගී වෙමින් සභා ගැබේ අසුන් ගනු ලැබුවා.

ජනපති සඳහා වෙන්කර ඇති පාර්ලිමේන්තු ආසනයේ අසුන්ගත් ජනාධිපතිවරයා මේ වනවිට වාචික ප්‍රශ්න යොමුකිරීමේ අවස්ථාවට සවන් දෙමින් සිටිනවා.

 

පුවත යවන්න