ජන්දය තියන්න IMF දුන්න මුදල් ගන්න / ජී එල් පීරිස් ඉල්ලයි -Audio

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ආණ්ඩුව විසින් ලබා නොදුන්න ද වෙනත් කටයුතු සඳහා ප්‍රමාණවත් මුදල් පවතින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, මහාචාර්යය  ජී එල් පීරිස් මහතා පවසනවා.
මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් පීරිස් මහතා කියා සිටියේ , මැතිවරණය පැවැත්වීමට යන සම්පූර්ණ පිරිවැය මූල්‍ය අරමුදලේ පළමු වාරිකයෙන් සියයට 0.5ක් තරම් කුඩා බවයි.

පුවත යවන්න