ජයවර්ධන පුර රොහලේ කොරෝනා ආසාදිතයන් උපරිම සීමාවට

ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ කොරෝනා ආසාදිතයන් සදහා වෙන් කරන ලද වාට්ටු වල ධාරිතාවය උපරිම සීමාව ඉක්මවා ඇතැයි වාර්තා වනවා.
මේ වන විට ආසාදිතයන් එහි ඇදන් රහිතව රදවා ඇති බව ද වාර්තා කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව කොරෝනා ආසාදිතයන් වෙනුවෙන් තවත් වාට්ටු වෙන් කිරීමට කටයුතු සැලසුම් කරමින් බවතින බවයි රෝහල් ආරංචි මාර්ග සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න