ජල කප්පාදුවක් හෝ සීමා කිරීමක් ගැන අනතුරු ඇගවීමක්

දිවයින පුරා පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හමුවේ ජල සැපයුම සීමා කිරීමට හෝ කප්පාදු කිරීමට සිදුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

වියළි කාලගුණය හමුවේ බොහෝ ජලාශවල ජල මට්ටම අඩුවී ඇති බවයි ජල සම්පාදනය මණ්ඩලය පෙන්වා දෙන්නේ.

මේ හේතුවෙන් ජනතාවගේ පානීය ජල අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් පැය 24 පුරා ජල සැපයුම ලබා දීම සීමා කිරීමට සිදුවන බව ද සදහන් කරයි.

මේ හේතුවෙන් ජලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන ලෙස ලෙසයි ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.

පුවත යවන්න