ජල බිල්පත් නොගෙවූ පාරිභෝගිකයින්ගේ ජල සැපයුම නවතයි

ලක්ෂ හයක ජල පාරිභෝගිකයින්ගේ ජල සැපයුම විසන්ධි කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මාස හයක් හෝ ඊට වැඩි මාස ගණනාවක් ජල බිල්පත් නොගෙවූ පාරිභෝගිකයින්ගේ ජල සැපයුම මෙලෙස විසන්ධි කිරීම දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ආරම්භ කර තිබෙන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලප්‍රවාහන මණ්ඩලයේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී( අය කිරීම් ) ඒකනායක වීරසිංහ පැවසීය.

පාරිභෝගිකයන් ගෙවුණු වසරේ රුපියල් මිලියන 7200ක් ගෙවීම් පැහැර හැර තිබෙන බවත් මාස 06ක් හෝ රුපියල් 2000ට වැඩි හිඟ ජල බිල්පත් ඇති පාරිභෝගිකයන්ගේ ජල සැපයුම විසන්ධි කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙන බව හෙතෙම කියයි.

විසි හත් ලක්ෂ පනස් දහසක් ජල පාරිභෝගිකයන් සඳහා මාසිකව ඝණ මීටර් මිලියන 50ක් පානීය ජලය සැපයෙන අතර 2021 වසරේ මාර්තු මාසයේදී රුපියල් මිලියන 2100ක් දක්වා ගෙවීමට තිබූ බිල්පත් පැහැර හැරීම් පසුගිය දෙසැම්බර් මාසය වනවිට රුපියල් මිලියන 7200ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

මාසික ජල බිල්පත දින 14ක් ඇතුළත ගෙවීම් කරන පාර්භෝගිකයන්ට ඊළඟ මාසයේ බිල්පතට සියයට 1.5 වට්ටමක් ලබාදෙන අතර ගෙවීම් ප්‍රමාද කරන පාරිභෝගිකයන්ගේ මාසික බිල්පතට සියයට 2.5 ප්‍රමාද ගාස්තුවක් අය කරන බවද සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා කියයි.

සුනිල් රූපසිංහ – පල්ලේපොල

පුවත යවන්න