ජාතික පාසල්වල ගුරුවරුන්ට දැනුම්දීමක්

ජාතික පාසල්වල ගුරුවරුන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එහි ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා විසින් නිකුත් කර ඇති එම නිවේදනයේ දක්වා ඇත්තේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් තම නිත්‍ය සේවා ස්ථානයේ සිට වෙනත් පාසලක් වෙත තාවකාලික අනුයුක්ත වී, එම කාලසීමාව අවසන් කළ සියලුම ජාතික පාසල්වල ගුරුවරුන් නැවත පාසල් ආරම්භ කළ පසු නිත්‍ය සේවා ස්ථානයේම සේවයට වාර්තා කළ යුතු බවයි.

කෙසේ වෙතත්, තවදුරටත් අනුයුක්ත සේවා කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පාසල් ආරම්භ කළ පසු නිත්‍ය සේවා ස්ථානයේ විදුහල්පතිවරයාගේ නිර්දේශය සහිතව නැවත ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව අදාළ නිවේදනයේ දක්වා තිබෙනවා.

පුවත යවන්න