ජිවොනෝපාය අහිමි වන පවුල්වලට රජයෙක් රුපියල් 2000ක්

රට වසා දැමීමත් සම එදිනෙදා ආදායම් මාර්ග අහිමිවන පවුල් සදහා දීමනාවක් ලබා දීමට රජය තීරණය කර තිඛෙනවා.

මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්.ආර් ආටිගල මහතා පැවසුවේ අදාළ පවුල් වෙනුවෙන් රුපියල් 2000ක දීමනාවක් ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

මෙම දීමනාව ලබා දීමේ කටයුතු ලබන සදුදා සිට ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව ද අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා සදහන් කළා.

මීට රට වසාදමා පැවති කාලය සීමාව තුළ අවස්ථා කිහිපයකදී රජය මගින් රුපියල් 5000ක දීමනාවක් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වෙත ලබා දුන්නා.

පුවත යවන්න