ඩොලරය කලකට පසු රුපියල් 300ට අඩුවෙයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ නවතම දත්ත අනුව අමෙරිකානූ ඩොලරයේ ගැනුම් මිල දිගු කලකට පසු රුපියල් 300ට වඩා අඩුවී තිබේ.

ඒ අනුව ඩොලරයේ ගැනුම් මිල සඳහන් වන්නේ රුපියල් 299.21ක් ලෙසටය.

එසේම ඩොලරයේ විකිණුම් මිල සඳහන් වන්නේ රුපියල් 312.37ක් ලෙසටය.

 වාණිජ බැංකු කිහිපයකම දෛනික විනිමය අනුපාතික පහත දැක්වේ.

  • ලංකා බැංකුව – රු.298.00 – රු. 312.00

  • මහජන බැංකුව – රු. 298.53 – රු. 311.96

  • සම්පත් බැංකුව – රු. 300.00 – රු. 312.00

  • එච්.එන්.බී – රු. 300.00 – රු. 312.00

  • ඩී.එෆ්.සී.සී – රු.298.00 – රු. 314.00             

  • එන්.ඩී.බී – රු. 301.00 – රු. 311.00

පුවත යවන්න