ඩොලරය 180 ත් පනී / රුපියල තවත් බාල්දු වෙයි

මෙරට ඉතිහාසයේ පළමුවරට අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ විකිණුම් අගය අද රුපියල් 180 පසු කළා.
ඒ අනුව අද රුපියලේ විකුණුම් අගය සටහන් වූයේ රුපියල් 180 යි 66 ක් ලෙසයි.
රුපියලේ ගැණුම් මිලද අද රුපියල් 176 පසු කළ අතර එය සටහන් වූයේ රුපියල් 176 යි 72 ක් ලෙසයි.