ඩොලරය 203 පනී / ඉතිහාසයේ රුපියලේ අඩුම අගය

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අද ඉතිහාසයේ අඩුම අගය වාර්තා කර තිබෙනවා.
විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල මේ වන විට සටහන් වී ඇත්තේ රුපියල් 203යි ශත 50ක් ලෙසයි.

පුවත යවන්න