තත්ත්වය වඩා අවදානම් / අත්‍යාවශ්‍ය නොවන කටයුතුවලට නිවසෙන් බැහැර නොවන්න

වහාම කොරෝනා එන්නත ලබාගන්නා ලෙසත් අත්‍යවශ්‍ය නොවන කටයුතු සඳහා නිවෙස්වලින් බැහැරට නොයන ලෙසත් රජය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.
සෑම පුද්ගලයෙක්ම කොරෝනා අවදානමකට ගොදුරු වීමේ හැකියාවක පවතින බවයි එමගින් පෙන්වා දෙන්නේ.

පුවත යවන්න