තම දුරකථන අංකය වෙනත් ඕනෑම ජාලයක් වෙත ගෙන යාමට අවසර හිමිවෙයි

ජංගම දුරකථන ග‍්‍රාහකයන්ට තම දුරකථන අංකය වෙනත් ඕනෑම ජාලයක් වෙත ගෙන යා හැකි සේවාවක් සඳහා අවසර හිමිව ඇති බව අද නිවේදනය කළා.

පුවත යවන්න