තවත් ඇමති 3ක් දිවුරුයි

නව ආණ්ඩුවේ තවත් අමාත්‍යවරුන් 3න් දෙනකු ඊයේ දිවුරුම් දුන්නා. මේ එම ලයිස්තුවයි.

එස් බී දිසානායක – අධිවේගී මාර්ග හා මාර්ග  සංවර්ධ අමාත්‍ය

පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි – ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

චමල් රාජපක්ෂ – සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය