තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,289 ක්

ගතවූ දිනය තුල (14) නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 2,289 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ විදෙස්ගතව සිට පැමිණි 20 දෙනකු කොරෝනා ආසාදිතයන් ලෙස හඳුනා ගැනීම සමගයි.

 

 

පුවත යවන්න