තවත් කොරෝනා මරණ 19ක් / සමස්ථ කොරෝනා මරණ 981 යි

මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 19ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 981 ක් බවටයි පත්ව ඇත්තේ.

පුවත යවන්න