තවත් කොරෝනා මරණ 192 ක්

ගතවූ දිනයේ නව කොරෝනා මරණ 192 ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 8,775 ක් බවට පත් වුණා.

පුවත යවන්න