තවත් කොරෝනා මරණ 22ක් / සමස්ථය 786 යි

අද දිනයේ නව කොරෝනා ආසාදිත මරණ 22ක් මෙරටින් වාර්තා වනවා.
ඒ අනුව සමස්ථ මරණ සංඛ්‍යාව 786 ක් බවට පත්වුණා.

පුවත යවන්න