තවත් කොරෝනා මරණ 23ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 23ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න