තවත් කොරෝනා මරණ 3ක් / සමස්ථ මරණ 647 යි

අද (26) දිනයේ කොරෝනා මරණ 3ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව මේ දක්වා වාර්තාවන සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 647 ක්.

පුවත යවන්න