තවත් කොරෝනා මරණ 82 ක්

ගතවූ දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 82 ක් වාර්තා කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 4,727 ක් බවටයි පත්ව ඇත්තේ.

පුවත යවන්න