තවත් ප්‍රදේශයක හුදෙකලා බව ඉවත් කරයි

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තවත් ප්‍රදේශයක හුදකලා බව ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ 771 බොන්දුපිටිය ග්‍රාම සේවා වසමේ හුදකලා භාවය මෙසේ ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබුණා.

 

පුවත යවන්න