ත්‍රිකුණාමලය කලාපයේ සියළු පාසල් නැවත දැනුම් දෙන තුරු වැසෙයි

ත්‍රිකුණාමලය අධ්‍යාපන කලාපයේ සියලු පාසල් නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරියගේ නියෝගයක් අනුවයි.

පුවත යවන්න