තැපෑල හෙට සිට යළි වැඩ

තැපැල් හා උප තැපැල් කාර්යාලවල රාජකාරී කටයුතු හෙට සිට යළි ආරම්භ කරන බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පැවසුවේ ජුනි මාසයට අදාළ මහජන ගෙවීම්ල ඖෂධ බෙදාහැරීම් ඇතුළු සීමිත රාජකාරි සඳහා තැපැල් කාර්යාල එලෙස විවෘත කෙරෙන බවයි.

සේවා ඉටුකර ගැනීම සදහා තැපැල් කාර්යාල වෙත පැමිණීමේදී ගෙවීම් කාඩ්පත හෝ වැඩිහිටි හැදුනුම්පත ආරක්ෂක අංශ වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

පුවත යවන්න