තිරිඟු පිටි හා සිමෙන්ති මිලත් ඉහළට

තිරිඟු පිටි හා සිමෙන්ති මිල ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑම් 01 ක් රුපියල් 10කින් සහ සංස්ථා සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 1,098 දක්වා රුපියල් 93කින් ඉහළ දමා ඇති බවයි නිවේදනය කළේ.

පුවත යවන්න