තේරීම් කාරක සභාවට නම් කළ සන්ධාන නියෝජිතයින් මෙන්න

පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව සදහා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ නියෝජිතයින් නම් කර තිබෙනවා.
මේ එම නියෝජිත ලයිස්තුවයි.

නිමල් සිරිපාලද සිල්වා
දිනේෂ් ගුණවර්ධන
එස් බී දිසානායක
මහින්ද සමරසිංහ
තිලංග සුමතිපාල
විමල් වීරවංශ
උදය ගම්මන්පිල