දක්ෂිණ අධිවේගියේ පිටවීමේ දොරටුවක් තාවකාලිකව වසා දැමේ

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මත්තල පිටවීමේ දොරටුව තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගෙන තිඛෙනවා.

කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වීමත් සමග මෙම පියවර ගෙන ඇත.

මෙලෙස තාවකාලිකව වසා දැමුණු මත්තල පිටවීමේ දොරටුව වෙනුවට සූරියවැව පිටවීමේ දොරටුව භාවිත කළ හැකිය.

පිටවීමේ දොරටුව වසා දැමුණද මත්තලින් ඇතුළු වීමට අවස්ථාව ලබා දී තිඛෙනවා.

පුවත යවන්න