දකුණු ඔස්ට්‍රේලියා Skilled වැඩසටහනේ වෘත්තීන් 259 කට අයදුම්පත් කැදවීම ඇරඹෙයි

ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටත සිටින අයදුම්කරුවන්ට දකුණු ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තයේ Skilled Migration වැඩසටහන සඳහා Registrations of Interest (RoIs) ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දී තිබේ.

මේ බව දකුණු ඔස්ට්‍රේලියා ආගමන කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇත.

ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටත සිටින අයදුම්කරුවන්ටත් දකුණු ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තයෙන් අවස්ථාවක්

දැනට ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටත සිටින අයදුම්කරුවන් සඳහා දකුණු ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තයේ Skilled Occupation ලැයිස්තුවේ ඇති තවත් වෘත්තීන් 259 ක් සඳහා තම Registrations of Interest (RoIs) යොමු කිරීමට දකුණු ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තය අවසර ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ වෘත්තීන් 259 සඳහා Registrations of Interest ලියා පදිංචි කිරීම ඔස්ට්‍රේලියානු මධ්‍යම සම්මත වේලාවෙන් (16/02) පස්වරු 2 ට විවෘත කරනු ලැබීය.

දකුණු ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තයේ නිපුණතා වීසා වන 190 හා 491 වීසා ඇතුළුව state nomination සඳහා තිබිය යුතු අවශ්‍යතා අදාළ වෘත්තීය අනුව වෙනස්වන බවද දකුණු ඔස්ට්‍රේලියා ආගමන කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

දකුණු ඔස්ට්‍රේලියා state nomination

අවම වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කළ අවශ්‍යතා සපුරාලන ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටත සිටින අයදුම්කරුවන්ට දැන් Registration of Interest හෙවත් තම RoI එක යොමු කළ හැකිය.

දකුණු ඔස්ට්‍රේලියා state nomination අවශ්‍යතා පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර මෙතැනින් ලබාගත හැකිය.

state nomination ක්‍රියාවලිය ඉතාමත් තරගකාරී එකක් බව දකුණු ඔස්ට්‍රේලියා ආගමන කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

අවම අවශ්‍යතා සපුරා ඇති වුවද, RoI ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු State nomination සඳහා අයදුම් කිරීමට ආරාධනයක් ලැබීමේ සහතිකයක් නොමැති බවද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.  – SBS

රැකියා ලයිස්තුව

සම්පූර්ණ විස්තර

පුවත යවන්න