දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සූදානම් /අධ්‍යාපන ඇමති – Audio

දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් , සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී .එල් පීරිස් මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන ද වෙන්කර ඇති බවයි.

 

පුවත යවන්න