දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිපල


Generic placeholder image

259,673

සජිත් ප්‍රේමදාස63.09%
63.09% Complete
Generic placeholder image

135,058

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ32.82%
32.82% Complete
Generic placeholder image

7,460

අනුර කුමාර දිසානායක1.81%
1.81% Complete
Generic placeholder image

2,214

එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම්0.54%
0.54% Complete

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 411,570
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 3,158
මුළු ඡන්ද විමසී 414,728
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 503,790

දිගාමඩුල්ල ආසන ප්‍රතිපල

 අම්පාර
Logo Candidate Vote Pre %
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 89,674 64.69%
සජිත් ප්‍රේමදාස 42,241 30.47%
අනුර කුමාර දිසානායක 3,984 2.87%
අජන්තා පෙරේරා 442 0.32%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 138,616
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 772
මුළු ඡන්ද විමසී 139,388
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 159,857


 පොතුවිල්
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 100,952 80.62%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 20,116 16.06%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,061 0.85%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 716 0.57%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 125,221
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 925
මුළු ඡන්ද විමසී 126,146
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 159,694


 සමන්තුරේ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 57,910 86.22%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 7,151 10.65%
අනුර කුමාර දිසානායක 572 0.85%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 410 0.61%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 67,165
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 494
මුළු ඡන්ද විමසී 67,659
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 85,911


 කල්මුනේ
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 47,309 83.08%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 7,286 12.79%
අනුර කුමාර දිසානායක 709 1.25%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 644 1.13%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 56,945
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 555
මුළු ඡන්ද විමසී 57,500
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 74,068


 තැපැල් ඡන්ද
Logo Candidate Vote Pre %
සජිත් ප්‍රේමදාස 11,261 47.67%
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 10,831 45.85%
අනුර කුමාර දිසානායක 1,134 4.80%
එම් .කේ . ශිවාජිලිංගම් 146 0.62%

සාරාංශය
වලංගු ඡන්ද 23,623
ප්‍රතික්ෂේප කළ ඡන්ද 412
මුළු ඡන්ද විමසී 24,035
මුළු ලියාපදිංචි ඡන්ද 24,260