දිනකදී වාර්තාවූ වැඩිම ආසාදිතයන් ගණන අද / ආසාදිතයන් 1939 ක්

මෙරටින් දිනක් තුල හඳුනාගත් වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන අද දිනයේ වාර්තා වුණා.
ඒ අනුව දිනයේ සමස්ථ ආසාදිතයන් ගණන 1939 ක් බවට පත්ව ඇත්තේ විදෙස්ගතව සිට පැමිණි ආසාදිතයන් 42 ක් ද සහිතවයි.
මේ සමග මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ථ ආසාදිතයන් ගණන එක්ලක්ෂ දාහත් දහස ඉක්මවා ගියා.

පුවත යවන්න