දිනකදී වැඩිම කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව වාර්තා වෙයි

දිනකදී වැඩිම කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව වාර්තා ව ඊයේ වාර්තා වී තිබෙනවා.

එම සංඛ්‍යාව 214 ක්.
මේ සමග මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 8,371 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

Image

පුවත යවන්න