දිනයේ වැඩිම ආසාදිතයන් පිලියන්දල , කැස්බෑව, පොලොන්නරුව හා අනුරාධපුරයෙන්

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 755 ක්. එහිදී කැස්බෑව ප්‍රදේශයෙන් හා පිලියන්දලින් ආසාදිතයන් 180 බැගින් වාර්තා වුණා.
හෝමාගමින් ආසාදිතයන් 57 යි.
කොළඹ මහ නගර සභා සීමාවෙන් ආසාදිතයන් 131 යි.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 131ක් හඳුනා ගැණුනා.
මිනුවන්ගොඩින් ආසාදිතයන් 51 යි.
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 234 යි.
පයාගලින් ආසාදිතයන් 50ක් හා දකුණු කළුතරින් ආසාදිතයන් 48 ක් වාර්තා වුණා.
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 228ක් හඳුනා ගැණුනා.
කරාපිටියෙන් 53 යි.
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 94 ක් හඳුනාගත් අතර ඉන් 78 ක් අනුරාධපුරය නගරයෙන්.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 127 ක් හඳුනාගත් අතර ඉන් 77 ක් මහනුවර නගරයෙන්.
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 192 යි.
කලවානෙන් ආසාදිතයන් 60 යි.
පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 128 යි.
පොලොන්නරුව නගරයෙන් ආසාදිතයන් 94 යි.

පුවත යවන්න