දින 05ම සේවයට වාර්තා කරන්න – රාජ්‍ය අංශයට නව චක්‍රලේඛයක්

රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින්ට අද (24) සිට සාමාන්‍ය පරිදි සේවයට වාර්තා කරන ලෙස දන්වමින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා විසින් සියලුම රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් දැනුවත් කරමින් එම චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇත.

පැවැති ඉන්ධන ගැටලුව හේතුවෙන් රාජ්‍ය සේ්වකයන් සේවයට කැඳවීම සීමා කර තිබුුණා.

පුවත යවන්න