දින 11කදී අධිවේගයෙන් කෝටි 35 ක ආදායමක්

අවුරුදු සමයේ ගත වූ දින 11 ක කාලයක් තුළ අධිවේගී මාර්ගවලින් රුපියල් කෝටි 34.9 ක ආදායමක් උපයා ඇති බව මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා පවසනවා.
මෙම කාලසීමාව තුළ කොළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය, පිටත වටරවුම මාර්ගය හා දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් කර ඇති වාහන සංඛ්‍යාව 1,236,288 ක්.
ඉන් වැඩිම වාහන සංඛ්‍යාව වන වාහන 141,187 අප්‍රේල් 10 වැනිදා ගමන් කර ඇති අතර එදින උපයා ඇති ආදායම රුපියල් කෝටි 4කට ආසන්නයි.

පුවත යවන්න